slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » VÝROBNÝ ZÁVOD » Životné prostredie

Životné prostredie

 


V oblasti racionálneho využívania zdrojov je implementovaný projekt vratné obaly. Jeho filozofia spočíva v znižovaní množstva odpadov prostredníctvom opätovného využívania obalov z komponentov. Ide prevažne o veľkoobjemové komponenty, vyrobené u lokálnych dodávateľov.  Vrátené obaly môže dodávateľ opäť použiť na nový komponent bez toho, aby musel vyrábať ďalší obal a zbytočne míňať prírodné zdroje. Niektoré obaly sa otočia 10 krát a viac, iné sú trvalo vratné bez poškodenia.

Vysádzanie stromov počas Dňa zeme v areáli Foxconn Slovakia

Environmentálna politika, schválená manažmentom Foxconn Slovakia Nitra zahŕňa nasledujúce programy, smerujúce k dosiahnutiu  trvalo udržateľného rozvoja:

 • V rámci Environmentálneho vzdelávania našim zamestnancom neustále zvyšujeme environmentálne povedomie formou školení a prezentácií. Vytvárajú a osvojujú si zručnosti a návyky ako separovať odpady, efektívnejšie využívať energie a zdroje (napr. kancelársky papier), bezpečne manipulovať s chemickými látkami  a ako racionálne využívať energiu a separovať odpady aj v oblasti súkromného  života. Raz ročne organizujeme ECO Deň, kde prezentujeme zamestnancom ECO výrobky našej spoločnosti a ich environmentálne vlastnosti. V rámci tejto akcie sa snažíme zamestnancov motivovať, aby prinášali  nové spôsoby ako zlepšiť procesy a postupy výroby, aby sa negatívne vplyvy na životné prostredie neustále znižovali.
 • Manažment chemických látok a prípravkov zahŕňa identifikáciu nebezpečných vlastností chemikálií a hľadanie environmentálne prijateľných náhrad. Významnou aktivitou je nahrádzanie rozpúšťadiel na báze prchavých organických látok, ktoré sa používajú pri spájkovacích, odmasťovacích a čistiacich procesoch, rozpúšťadlami na báze vody. Takto výrazným spôsobom znižujeme množstvo vyprodukovaných emisií do ovzdušia.
 • Aktivita spomaľovania globálneho otepľovania je zameraná na znižovanie množstva skleníkových plynov CO2, vypúšťaných do atmosféry, ktoré majú vplyv na  klimatické zmeny. Aktivity sú zamerané na efektívne využívanie energií v oblasti osvetlenia, chladenia a klimatizácie, prevádzky spotrebičov a technológií, ako aj vykurovania.
 • Garancia environmentálneho výrobku. Cieľom programu je neustále znižovanie množstva nebezpečných látok, používaných vo výrobkoch. Hlavnou činnosťou je implementácia programu Green Partner, ktorého pilierom je smernica SS-00259, obsahujúca zoznam zakázaných, limitovaných a regulovaných látok (napr. olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybrómované bifenily a difenilétery). Každý dodávateľ komponentov pre hotové výrobky je povinný prejsť týmto programom.
 • V oblasti nakladania s odpadmi využívame uplatňovanie princípu 3 R, čo znamená: 1. Reduce (redukovať), 2. Reuse (opätovne využiť), 3. Recycle (recyklovať). Vyprodukovaný odpad separujeme do maximálnej možnej miery. Ako alternatívu k skládkovaniu odpadov využívame energetické zhodnocovanie odpadov, dosahujeme  99 % mieru zhodnotenia odpadov.

Systém riadenia životneho prostredia – ISO 14001:2004

 

Spoločnosť Foxconn Slovakia získala certifikát ISO 14 001 v roku 1998.

AKTUÁLNE