slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » KARIÉRA A VZDELÁVANIE » Vzdelávanie

Vzdelávanie

     Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sú kľúčovými faktormi, ktoré prispievajú k rastu a rozvoju našej spoločnosti. Investície do ľudských zdrojov vo forme podpory a zveľaďovania ľudského potenciálu, ako aj  zručností a vedomostí prepojených so stratégiou a záujmami firmy, predstavujú spôsob, ktorým môžeme dosiahnuť vytýčené ciele.

 

     Naši zamestnanci sa stretávajú so vzdelávacím systémom našej spoločnosti už pri vstupných školeniach, ktoré absolvujú v prvý deň nástupu do práce. Tieto školenia pozostávajú zo štandardných, zo zákona povinných školení, ktoré zabezpečujú naši interní lektori. Okrem školiteľov zastávajú funkciu bezpečnostného a požiarneho technika, ako aj osoby zodpovednej za odpadové hospodárstvo. 

Vstupné školenia pozostávajú z nasledujúcich školení:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Ochrana proti požiarom
 • Starostlivosť o životné prostredie
 • Pracovný poriadok
 • Interné pravidlá

 

   Po nástupe na pracovisko nasleduje on-job training (zaúčanie priamo na pracovisku), kde sa zamestnanec podrobne oboznámi s pracovným prostredím, zabehnutými procesmi, operačnými štandardami a pravidlami.

 Externé školenie

   Akonáhle  sa zamestnanec stane aktívnym článkom spoločnosti, má možnosť oboznámiť sa s našim interným vzdelávacím systémom,  ktorý je nastavený podľa potrieb a stratégie firmy. K dispozícii je Špecialista pre tréning a rozvoj, ktorý poskytuje nielen konzultácie ale zabezpečuje aj  hladký priebeh a organizáciu všetkých tréningov a školení.

 

 

Typy tréningov, ktoré poskytujeme našim zamestnancom:

 1. Tréningy a školenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie určitej pracovnej pozície a ktoré si vyžadujú odborné predpisy a platnú legislatívu SR. Do tejto kategórie patria všetky špecifické, technické a administratívne pozície, ktoré by nebolo možné vykonávať bez platného osvedčenia, certifikátu alebo preukazu (vodiči VZV, elektrotechnici, práca vo výškach a pod....).
 2. Tréningy určené pre vybrané pozície, ktoré sú zamerané na zvyšovanie a udržiavanie vedomostí a profesionality v rámci svojej pracovnej činnosti (daň z príjmov, DPH, metrológia....).
 3. Tréningy a školenia, ktoré zvyšujú počítačové (technické) zručnosti zamestnancov (excel, ppt, Autocad....).         
 4. Tréningy zvyšujúce jazykovú úroveň zamestnancov (kurzy angličtiny), najmä komunikačné zručnosti, ktoré sú dôležité pre medzinárodnú organizáciu.
 5. Tréningy, ktoré napomáhajú rozvíjať mäkké zručnosti (soft skills) našich zamestnancov. Rôzne pracovné pozície kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí a tým aj kombináciu mäkkých zručností. Schopnosť viesť ľudí a delegovať pracovné úlohy,  zvládať situácie pod tlakom, komunikovať a prezentovať na profesionálnom stupni, ako aj schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.

Školenie zamestnancov

 

     Vzdelávanie v našej spoločnosti neznamená iba účasť na tréningoch. Tréningy sú nastavené priamo na mieru a práve v tej oblasti, kde je potrebný rozvoj zamestnanca. Okrem získania teoretických vedomostí počas tréningu sa snažíme, aby sa teoretické vedomosti premenili v praxi na skutočné aktivity, ktoré našim zamestnancom pomáhajú napredovať.

   Tréningy sú nastavené aj na základe pracovného zaradenia, schopností a zručností a celkového potenciálu daného zamestnanca.  Priestor pre osobný rast je umožnený všetkým, ktorí aktívne hľadajú a iniciujú možnosti ďalšieho vzdelávania.

 

„Človek stojí na začiatku a konci prosperity každej organizácie a firmy“

„Zdokonaľovanie seba samého je základným kameňom vývinu a morálneho rozvoja“

 

  

AKTUÁLNE